Anëtar i bordit editorial në revista shkencore (kombëtare&ndërkombëtare)


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të eksperiencave si anëtar i bordit editorial në revista shkencore (kombëtare & ndërkombëtare). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 68: Anëtar i bordit editorial në revistave shkencore (kombëtare & ndërkombëtare) në përqindje
Shkarko PDF