Profesorët sipas grupmoshës


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas grupmoshës dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 53: Profesorët sipas grupmoshës
Shkarko PDF