Bashkëpunëtor i Vjetër Shkencor


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë nëse ata kanë qenë bashkëpunëtor të vjetër shkencor ( për studiuesit që kanë punuar par viteve 90) dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 31: Bashkëpunëtor i Vjetër Shkencor në përqindje
Shkarko PDF