Stafi akademik sipas nën fushave të Manualit Frascati


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore sipas nën fushave të Manualit Frascati jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 24: Kapacitetet Njerëzore të Kërkimit Shkencor sipas nën fushave të Manualit Frascati në përqindje
Shkarko PDF