PhD sipas studimeve universitare


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas viteve që kanë kryer studimet universitare dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 100: PhD sipas studimeve universitare në përqindje
Shkarko PDF