Ass.Profesor


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë nëse ata janë apo jo Ass.Profesor dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 32: Ass.Profesor në përqindje
Shkarko PDF