Kapacitetet Njerëzore sipas MA/ Kandidat i Shkencave


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë nëse ata kanë kryer ose jo MA/ Kandidat i Shkencave (për ata që e kanë marrë para vitit 1990) dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 29: MA/ Kandidat i Shkencave (për ata që e kanë marrë para vitit 1990) në përqindje
Shkarko PDF