Docentët sipas grupmoshës


Docentët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas grupmoshës dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 76: Docentët sipas grupmoshës
Shkarko PDF