Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca)


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve si moderator në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 106: Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca) në përqindje
Shkarko PDF