Pjesëmarrje në Projekte Kombëtare


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve në projekte kombëtare. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 43: Pjesëmarrje në projekte kombëtare në përqindje
Shkarko PDF