Pjesëmarrje si Drejtues shkencor ose anëtar i bordit drejtues në aktivitete shkencore ndërkombëtare


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve si drejtues shkencor ose anëtar i bordit drejtues në aktivitete shkencore ndërkombëtare. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 64: Pjesëmarrje si drejtues shkencor ose anëtar i bordit drejtues në aktivitete shkencore ndërkombëtare në përqindje
Shkarko PDF