Çmime kombëtare për punën kërkimore-shkencore (autor dhe me bashkautor)


Prof.Ass që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të çmime kombëtare për punën kërkimore-shkencore (autor dhe me bashkautor). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 138: Numri i çmimeve kombëtare për punën kërkimore-shkencore (autor dhe me bashkautor) në përqindje
Shkarko PDF