Monografi shkencore (si autor dhe me bashkautor) brenda dhe jashtë vendit


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të monografive shkencore (si autor dhe me bashkautor) brenda dhe jashtë vendit. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 102: Monografi shkencore (si autor dhe me bashkautor) brenda dhe jashtë vendit në përqindje
Shkarko PDF