PhD sipas gjinisë


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas gjinisë dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 98: PhD sipas gjinisë
Shkarko PDF