Kapacitetet Njerëzore sipas studimeve universitare


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë sipas viteve që kanë kryer studimet universitare dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 27: Kapacitetet Njerëzore sipas studimeve universitare në përqindje
Shkarko PDF