Infrastruktura e kërkimit shkencor

Në këtë seksion ndodhen statistika dhe raporte në lidhje me Infrastruktura e kërkimit shkencor . Klikoni mbi treguesit në të djathtë për statistikat.

Tabelat e mëposhtme paraqesin informacione në lidhje me plotësimin e formularit të Infrastrukturës kërkimore-shkencore nga IAL, Institucionet, Qendrat, Akademitë dhe Ministritë.

I. IAL Publike


Nr.

Institucionet

Formulari II : Infrastruktura e kërkimit shkencor

I

IAL Publike

+ (i plotësuar)

-(i paplotësuar

I.1

Universiteti i Tiranës

+

I.2

Universiteti Politeknik i Tiranës

+

I.3

Universiteti Bujqësor i Tiranës

+

I.4

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë

+

I.5

Universiteti i Arteve, Tiranë

+

I.6

Universiteti i Sporteve i Tiranës

+

I.7

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër

+

I.8

Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës

+

I.9

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan

+

I.10

Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë

+

I.11

Universiteti “Eqrem Çabej” , Gjirokastër

+

I.12

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë

+

I.13

Akademia e Forcave të Armatosura

+

I.14

Akademia e Sigurisë

+
II. IAL JO-PUBLIKE


Nr.

Institucionet

Formulari II : Infrastruktura e kërkimit shkencor

II

IAL- JO PUBLIKE

+ (i plotësuar)

-(i paplotësuar

II.1

Universiteti i New York-ut, Tiranë

+

II.2

Shluj "Luarasi"

+

II.3

Universiteti Privat "Albanian University"

+

II.4

Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"

-

II.5

Shluj "Marubi"

-

II.6

Shluj "Universiteti "Marin Barleti""

+

II.7

Universiteti Europian i Tiranës

+

II.8

Shlup "Wisdom University"

+

II.9

Universiteti "Aldent"

+

II.10

Universiteti Polis

+

II.11

Universiteti Privat "Epoka"

+

II.12

IALP "Shkolla e Lartë "Nehemia"

+

II.13

"Shkolla e lartë private Mesdhetare e Shqipërisë"

+

II.14

Shpal "Pavarësia", Vlorë

+

II.15

Shlp "Logos"

+

II.16

Shpal "Universiteti Metropolitan Tirana"

+

II.17

Shlp "Tirana Business University"

+

II.18

Shlp "Hëna E Plotë" (Bedër)

+

II.19

Akademia e Studimeve të Aplikuara "Reald"

-

II.20

Akademia Profesionale e Biznesit

+

II.21

Shlup "Instituti Kanadez i Teknologjisë"

+

II.22

Institucioni i Arsimit të Lartë Privat “Kolegji Profesional i Tiranës”

+

II.23

Kolegjit Profesional Privat “Ivoclar Vivadent & Partners”

-

II.24

ShLUJ “Sevasti & Parashqevi Qiriazi”

-
III. INSTITUTE &QENDRA


Nr.

Institucionet

Formulari II : Infrastruktura e kërkimit shkencor

III

INSTITUTE &QENDRA

+ (i plotësuar)

-(i paplotësuar

III.1

Insitutit të Zhvillimit të Arsimit

-

III.2

Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri

-

III.3

Qëndra e Studimeve Albanologjike (Qëndra Enciklopedike Shqiptar; Instituti Gjuhë –Letërsi; Instituti i Arkeologjisë; Instituti i Historisë; Instituti i Antripologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit)

+
IV. AKADEMI


Nr.

Institucionet

Formulari II : Infrastruktura e kërkimit shkencor

IV

AKADEMI

+ (i plotësuar)

-(i paplotësuar

IV.1

Akademia e Shkencave

-
V. MINISTRI & AGJENCI


Nr.

Institucionet

Formulari II : Infrastruktura e kërkimit shkencor

V

MINISTRI & AGJENCI

+ (i plotësuar)

-(i paplotësuar

V.1

Kryeministria

v.1.i

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 

v.1.ii

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor

v.1.iii

Komiteti Shtetëror për Kultet

V.2

Ministria e Drejtësisë

v.2.i

Shkresa e MD ndaj institucioneve ne varesi

v.2.ii

Qëndra e Botimeve Zyrtare

-

v.2.iii

Avokatura e Shtetit

-

v.2.iv

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

-

v.2.v

Komiteti Shqiptar i Birësimeve

-

V.3

Ministria e Integrimit Europian

-

V.4

Ministria e Zhvillimit Urban

-

v.4.i

Instituti i Ndërtimit

+

v.4.ii

Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit

+

+

v.4.iii

Enti Kombëtari Banesave

V.5

Ministria e Financave

-

v.5.i

Drejtoria e sherbimeve të Brendshme (nënpunësit e ministrisë)

-

v.5.ii

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

-

V.6

Ministria  Kulturës

v.6.i

Instituti i Monumenteve të Kulturës "Gani Strazimiri"

+

V.7

Ministria e Punëve të Jashtme

-

V.8

Ministria e Shëndetësisë

-

V.9

Ministria  e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

-

V.10

Ministria e Punëve të Brendshme

v.10.i

Akademia e Sigurisë (AS)

+

V.11

Ministria e Mbrojtjes

v.11.i

Akademia e Forcave te Armatosura (AFA)

+

v.11.ii

Qëndra e Menaxhimit të materialeve dhe Laboratori Qëndror i Forcave të Armatosura

+

V.12

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

v.12.i

Autoriteti Rrugor Shqiptar

-

v.12.ii

Drejtoria e Përgjithshme Detare

-

v.12.iii

Instituti i Transportit

+

v.12.iv

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

-

v.12.v

Autoriteti i Aviacionit Civil

-

V.13

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

v.13.i

Agjencia e Trajtimit te Koncesioneve (ATRAKO)

V.14

Ministria e Mjedisit

V.15

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

v.15.i

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar

+

v.15.ii

Sekretariati kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI)

+

V.16

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit Të Ujrave

v.16.i

MBZHRAU

+

v.16.ii

Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Shkodër

+

v.16.ii

Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë

-           

v.16.iii

Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Lushnje

+

v.16.iv

Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë

+

v.16.v

Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë

+

v.16.vi

Drejtoria e Politikave të Zhvillimit Rural

-

v.16.vii

Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës

-

v.16.viii

Drejtoria e Përgjithshme e Administrimit të Ujrave dhe Tokës

-

V.17

Ministria e Marrdhënieve me Parlamentin

-

V.18

Ministrisë së Inovacionit dhe Administratës Publike

V.19

Ministrisë së Çështjeve Vendore