Docentët sipas gjinisë


Docentët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas gjinisë dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 75: Docentët sipas gjinisë
Shkarko PDF