PhD sipas fushave të Manualit Frascati


PhD-të që ka plotësuar pyetësorin sipas manualit të Fraskatit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 96: Profesorët sipas manualit Fraskati në përqindje
Shkarko PDF