Kapacitetet Njerëzore sipas studimeve pas universitare


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë sipas viteve që kanë kryer studimet pas universitare dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 28: Kapacitetet Njerëzore sipas studimeve pas universitare në përqindje
Shkarko PDF