PhD sipas nën fushave të Manualit Frascati


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin sipas nën fushave të Manualit Frascati jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 97: Profesorët sipas nën fushave të Manualit Frascati në përqindje
Shkarko PDF