Patentat për shpikje si rezultat i kërkimit shkencor të regjistruara brenda ose jashtë vendit


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të patentave për shpikje si rezultat i kërkimit shkencor të regjistruara brenda ose jashtë vendit. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 117: Numri i patentave për shpikje si rezultat i kërkimit shkencor të regjistruara brenda ose jashtë vendit në përqindje
Shkarko PDF