Artikuj në revista dhe periodike shkencorë jashtë vendit


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas artikujve në revistat dhe periodikët shkencorë jashtë vendit. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 104: Artikuj në revista dhe periodike shkencorë jashtë vendit në përqindje
Shkarko PDF