Docentët sipas studimeve universitare


Docentët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas viteve që kanë kryer studimet universitare dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 77: Docentët sipas studimeve universitare në përqindje
Shkarko PDF