Institucionet që kanë biblioteka/arkiva sipas fushave të Manualit Frascati


Universitetet e institucionet përgjegjëse që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e bibliotekave shkencore janë kategorizuar sipas fushave të Manualit Frascati. Shpërndarja e tyre sipas këtij manuali jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 9: Institucionet që kanë biblioteka/arkiva sipas fushave të Manualit Frascati në përqindje
Shkarko PDF