Numri total i revistave dhe periodikëve shkencorë në gjuhën shqipe


Institucionet që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e bibliotekave shkencore kanë dhëne informacion edhe për numrin total të revistave dhe periodikëve shkencorë në gjuhën shqipe. Shpërndarja tyre sipas kategorive të jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 17: Numri total i revistave dhe periodikëve shkencorë në gjuhën shqipe në përqindje
Shkarko PDF