Numri total i titujve të revistave dhe periodikëve shkencorë në shqip e gjuhë të huaj


Institucionet që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e bibliotekave shkencore kanë dhëne informacion edhe për numrin total të titujve, revistave dhe periodikëve shkencorë në shqip e gjuhë të huaj. Shpërndarja tyre sipas kategorive të jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 16: Numri total i revistave dhe periodikëve shkencorë në përqindje
Shkarko PDF