Niveli i dizhitalizimit


Institucionet që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e bibliotekave shkencore kanë dhëne informacion edhe për niveli e dixhitalizimit të bibliotekës (katalogu bibliografik on-line) sa % e titujve të librave artikujve dhe periodikëve shkencorë të revistave të bibliotekës aksesohen on-line në përqindje. Shpërndarja tyre sipas kategorive të jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 19: Niveli i dizhitalizimit në përqindje
Shkarko PDF