Numri total i revistave dhe periodikëve shkencorë në gjuhën e huaj


Institucionet që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e bibliotekave shkencore kanë dhëne informacion edhe për numrin total të revistave dhe periodikëve shkencorë në gjuhën e huaj. Shpërndarja tyre sipas kategorive të jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 18: Numri total i revistave dhe periodikëve shkencorë në gjuhën e huaj në përqindje
Shkarko PDF