Abonimi në bibliotekat shkencore sipas manualit të Fraskatit


Informacioni i marrë për bibliotekat shkencore nëse ato kane abonim është ndare edhe sipas manualit të Fraskatit. Shpërndarja tyre sipas kategorive të jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 21: Abonimi në bibliotekat shkencore sipas manualit të Fraskatit
Shkarko PDF