Numri total i librave në gjuhën shqipe


Institucionet që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e bibliotekave shkencore kanë dhëne informacion edhe për numrin total të libra në gjuhën shqipe. Shpërndarja tyre sipas kategorive të jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 14: Numri total i librave në gjuhën shqipe në përqindje
Shkarko PDF