Abonimi në bibliotekat shkencore


Institucionet që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e bibliotekave shkencore kanë dhëne informacion nëse biblioteka shkencore ka abonim. Shpërndarja tyre sipas kategorive të jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 20: Abonimi në bibliotekat shkencore në përqindje
Shkarko PDF