Numri i sallave të leximit/ hapësirave të dedikuara për kërkim shkencor dhe punonjësve


Universitetet e institucionet përgjegjëse që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e bibliotekave shkencore kanë dhënë informacion edhe për numrin e sallave të leximit/ hapësirave të dedikuara për kërkim shkencor. Shpërndarja e tyre jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 10: Numri i sallave të leximit/ hapësirave të dedikuara për kërkim shkencor dhe punonjësve të Bibliotekës /Arkivit në përqindje
Shkarko PDF