Numri total i pedagogëve të fakultetit/studiuesve të institucionit


Universitetet e institucionet përgjegjëse që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e bibliotekave shkencore kanë dhënë informacion edhe për numrin e sallave të leximit/ hapësirave të dedikuara për kërkim shkencor. Shpërndarja e tyre jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 11: Numri total i pedagogëve të fakultetit/studiuesve të institucionit në përqindje
Shkarko PDF