Numri total i titujve shkencorë shqip e në gjuhë të huaj


Institucionet që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e bibliotekave shkencore kanë dhëne informacion edhe për numrin total të titujve shkencorë (libra e monografi shkencore) shqip e në gjuhë të huaj apo dokumenteve apo objekteve arkivorë. Shpërndarja tyre sipas kategorive të jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 13: Numri total i titujve shkencorë në përqindje
Shkarko PDF