Numri total i institucioneve që janë përgjigjur për bibliotekat shkencore


Universitetet e institucionet përgjegjëse që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e bibliotekave shkencore janë 52 institucione. Shpërndarja e tyre sipas llojit të institucionit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 8: Numri total i institucioneve që janë përgjigjur për infrastrukturën në përqindje
Shkarko PDF