Laborator Didaktik/Kërkimor Shkencor


Institucionet që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e infrastrukturës së kërkimit shkencor kanë dhënë informacion edhe për laboratororët didaktik/kërkimor shkencor. Shpërndarja e tyre sipas kategorive të jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 3: Paisjet e infrastrukturës së kërkimit shkencor në përqindje
Shkarko PDF