Paisjet e infrastrukturës së kërkimit shkencor


Institucionet që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e infrastrukturës së kërkimit shkencor kanë dhënë informacion edhe për pajisjet e laboratorëve didaktik janë 37 institucione. Këto institucione kanë dhënë vlerësim për infrastrukturën e kërkimit shkencor për 3.638 paisje. Shpërndarja e tyre sipas llojit të institucionit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 1: Pajisjet e infrastrukturës së kërkimit shkencor në përqindje
Shkarko PDF