Akreditimi


Institucionet që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e infrastrukturës së kërkimit shkencor kanë dhënë informacion edhe akreditimin apo pozicionimin (akredituar/në process akreditimi ose I pozicionuar) pranë institucionit ose ministrisë. Shpërndarja e tyre sipas kategorive të jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 2: Akreditimi/ Pozicionimi pranë Institucionit
Shkarko PDF