Numri total i institucioneve që janë përgjigjur për infrastrukturën


Institucionet që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e infrastrukturës së kërkimit shkencor kanë dhënë informacion edhe për pajisjet e laboratorëve didaktik janë 37 institucione. Këto institucione kanë dhënë vlerësim për infrastrukturën e kërkimit shkencor për 3.638 paisje. Shpërndarja e tyre sipas llojit të institucionit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 4: Numri total i institucioneve që janë përgjigjur për infrastrukturën në përqindje
Shkarko PDF