Numri total i studentëve në 3 nivelet( Bachelor, MA, PHD)


Institucionet që janë përgjigjur pyetësorit për vlerësimin e infrastrukturës së kërkimit shkencor kanë dhënë informacion edhe për numrin e studentëve në 3 nivelet Bachelor, MA, PHD. Shpërndarja e studenteve tyre sipas kategorive të jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 6: Numri total i studentëve në 3 nivelet (Bachelor, MA PHD) në përqindje
Shkarko PDF